APVV – 15-0502: Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty srdcovocievnych ochorení (SCO)


Doba riešenia: 07/2016-03/2020

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

Riešitelia: PaeDr. Marta Zaťková, PhD.,  doc. PhDr. Marta Popelková , PhD.,  prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., prof. PhDr. Eva Sollárová,  PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Anotácia projektu: Projekt je zameraný na objasnenie vzťahu psychologických faktorov (temperamentové predispozície, maladaptívne schémy, zvládanie, osobnostné črty), rovnováhy autonómneho nervového systému (variabilita frekvencie srdca, rýchlosť pulznej vlny, kožná vodivosť, napätie vo svaloch, dýchanie, povrchová teplota), antropometrických charakteristík (hmotnosť, výška, obvod pásu, obvod bokov, pomer pás/boky, pomer pás/výška) s možnými začínajúcimi príznakmi srdcovocievnych ochorení potvrdenými údajmi z kardiologického vyšetrenia (12-zvodové EKG vyšetrenie, krvný tlak, pulzová frekvencia v kľude aj po štandardizovanej fyzickej záťaži, vyšetrenie pulzovej vlny akcelerovanou fotopletysmografiou (APG), hodnoty artériografického vyšetrenia, rýchlosť pulzovej vlny aorty (PWVao), centrálny aortálny tlak, augmentačný index (AIx). Cieľom je zistiť, ktoré rizikové psychologické, psychofyziologické a antropometrické markery sú rozpoznateľné v čase, keď sa jedinec ešte subjektívne percipuje ako zdravý.Na základe analýzy vyššie uvedených korelátov budú idenifikované prediktory, moderátory a mediátory kardiovaskulárnych ochorení z oblasti psychologických premenných, ktoré dokresľujú klinický obraz pacienta s sdcovocievnym ochorením. Ďalším cieľom je určenie špecifických rizikových faktorov pre poradenstvo pri cielenej zmene životného štýlu a tvorba metodiky pre interdisicplinárnu prevenciu srdcovocievnych ochorení.

 

APVV – 0540-12: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve


Doba riešenia: 10/2013-09/2017

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Tomáš Sollár, PhD.

Riešitelia: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc., PaedDr. Martina Romanová, PhD., PaedDr. Marta Zaťková, PhD., Mgr. Jana Turzáková, PhD., Mgr. Katarína Baňasová

Anotácia projektu: Výskumný projekt sa zameriava na psychometrickú analýzu meracích nástrojov používaných pre účely kariérového poradenstva a  na  realizáciu validizačných štúdií týchto meracích nástrojov. Pre hodnotenie bude použitý model recenzie testov EFPA. Hodnotené budú meracie nástroje v oblastiach: kariérové presvedčenia, záujmy, schopnosti, osobnosť, hodnoty a kariérová zrelosť. Pre hodnotenie výsledkov validizačných štúdií budú použité psychometrické postupy.

 

VEGA – 1/0438/16: Osobnostné a situačné prediktory zvládania záťaže u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením


Doba riešenia: 01/2016-12/2018

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Riešitelia: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., prof. PhDr. Eva Sollárová, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Mgr. Jana Turzáková, PhD., Mgr. Mária Semanišinová

Anotácia projektu: Kardiovaskulárne ochorenie (KVO) predstavuje pre človeka psychický stres. Ide o závažnú životnú udalosť ohrozujúcu pracovnú a spoločenskú kariéru človeka, stabilitu jeho rodiny, a jeho samotný život. Jedným z faktorov, ktoré pomáhajú zvládnuť už vzniknuté KVO je používanie efektívnych (adaptívnych) stratégií zvládania záťaže. Cieľom projektu je skúmanie preferencií stratégií zvládania záťaže u pacientov s KVO v súvislosti s dispozičnými a situačnými faktormi a ich kombináciou. Metodologickým cieľom je skúmanie psychometrických vlastností vybraných meracích nástrojov psychologickej a ošetrovateľskej diagnostiky zvládania záťaže u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením.

 

VEGA – 1/0335/15: Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike 


Doba riešenia: 01/2015-12/2017

Žiadateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Riešitelia: Mgr. Zuzana Mališková, PhD., PaedDr. Martina Romanová, Mgr. Martina Drzsíková, PhD., PhDr. Veronika Šimonová,  PhDr. Peter Brnula, PhD., Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

Anotácia projektu: Výskumný projekt je zameraný na identifikáciu profesijných hodnôt sociálnej práce v SR. V prvej fáze bude prebiehať identifikácia kľúčových hodnôt profesie sociálna práca v medzinárodných a národných etických kódexoch a ďalších relevantných dokumentoch. Druhá fáza je zameraná na realizáciu výskumu. Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR budú identifikované u sociálnych pracovníkov štátnej správy, samosprávy a neziskového sektoru ako i vzdelávateľov v sociálnej práci.

 

KEGA – 003UKF-4/2016: Pohybová aktivita a kvalita života žiakov stredných škôl


Doba riešenia: 01/2016-12/2018

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni

Riešitelia: doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., PaedDr. Mária Kalinková, PhD., Mgr. Ľubomír Paška, PhD., PaedDr. Martina Romanová,                                   prof. Tomáš Sollár, PhD., Mgr. Svetlana Lipárová,  PhD. Mgr. Bohumila Poláčková, PaedDr., (Matej Spišiak, Adlerová, A., Illéš, M., Žňava, P., Reviľak, T., Filipová, K. – Spojená škola Športové gymnázium)

Anotácia projektu: Projekt sa zaoberá problematikou vzájomného vzťahu pohybovej aktivity a vybranými oblasťami kvality života u žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Cieľom projektu je zistiť diferencie v subjektívnom ponímaní dôležitosti a spokojnosti vybraných položiek kvality života a medzi skupinami s rôznou úrovňou pohybovej aktivity, resp. typom stredných škôl. Pri spracovávaní projektu boli brané do úvahy všetky doterajšie poznatky z danej problematiky. Na základe klasifikovania úrovne jednotlivých vzťahov poukážeme na problematické oblasti kvality života z pohľadu úrovne pohybových aktivít, resp. typu stredných škôl. Formou odborných monografií, konferenčných príspevkov a vedeckej štúdie poukážeme na možnosti pôsobenia prostredníctvom nových prístupov, resp. školskej telesnej výchovy v kontexte vzdelávania a vytvárania vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie. Celým projektom a v jeho plánovaných výstupoch sa nesie snaha o zlepšenie úrovne kvality života prostriedkami pohybovej aktivity u stredných škôl na Slovensku.