2018

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Solgajová, A. et al.: Predoperačná úzkosť vo vzťahu k veku pacienta a času do operácie, 2018.
In: Logos Polytechnikos. – ISSN 1804-3682, Roč. 9, č. 1 (2018), s. 132-142.

Solgajová, A. et al.: Zvládanie záťaže u dialyzovaných pacientov = Coping strategies of dialyzed patients, 2018.
In: Ošetřovatelské perspektivy. – ISSN 2571-0702, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 63-73.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kaššaiová, Z.- Sollár, T.: Keď menej je viac. Schopnosť kognitívneho uzavretia a potreba kognitívneho uzavretia vo vzťahu k výkonovej motivácii; recenzent: Marta Zaťková, Jana Turzáková, 2018. In: Optima Opus 2017 ; zostavil: Rastislav Rosinský. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1262-5, S. 129-162.

Romanová, M.-Sollár, T.: Motivácia z pohľadu sebadeterminačnej teórie u športovcov; recenzent: Naďa Novotná, Rút Lenková, 2018. In: Šport a rekreácia 2018 : zborník vedeckých prác ; zostavil Jaroslav Broďáni. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1301-1, S. 120-126.

Sollár, T.- Romanová, M.: Identifikácia kompetitívnej úzkosti u športovcov; recenzent: Naďa Novotná, Rút Lenková, 2018. In: Šport a rekreácia 2018 : zborník vedeckých prác ; zostavil Jaroslav Broďáni. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1301-1, S. 83-88.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Hudáková, M.- Sollár T.: Konštruktová validita Multimetódovej objektívnej testovej batérie záujmov (MOI); recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2018. In: PhD Existence 2018: Sborník příspěvků : nekonečno v psychologii. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2018. – ISBN 978-80-244-5339-2, S. 110-123.

Hudáková, M.- Sollár, T.: Vzťah kariérových záujmov a štruktúry osobnosti; recenzent: Marek Blatný, Martin Jelínek, 2018. In: Sociální procesy a osobnost 2017 : sborník příspěvků mezinárodní konference, Brno 18. – 20. září 2017. – Brno : AV ČR, 2018. – ISBN 978-80-86174-22-8, S. 123-128.

2017

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Beranová, Š. et al.: A possible role of the infant/toddler sensory profile in screening for Autism: A proof-of-concept study in the specific sample of prematurely born children with birth weights <1,500 g, 2017. DOI 10.2147/NDT.S123066. In: NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. – ISSN 1178-2021, Vol. 13, no. 2 (2017), p. 191-200. IF (2017): 2,195.

Hrdlička M. et al.: Some children with autism have latent social skills that can be tested, 2017. DOI 10.2147/NDT.S131661. In: NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. – ISSN 1178-2021, Vol. 13 (2017), p. 827-833. IF (2017): 2,195.

Urbánek, T.: Interdisciplinarity or Paradisciplinarity? A Reflection on Possible Collaboration between Scientific Disciplines, 2017. In: SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. – ISSN 0038-0288, Vol. 53, no. 3 (2017), p. 427-432. IF (2017): 0,432.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Turzák, T.-Turzáková, J.: Role Play as a Method of Improving Communication Skills of Professionals Working with Clients in Institutionalized Care – a Literature Review, 2017, ISSN 2453-7101, Vol. 4, no. 1 (2017), p. 34-42.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Sceience alebo SCOPUS
Evers, A. et al.: Testing Practices and Attitudes Toward Tests and Testing: An International Survey, 2017. DOI 10.1080/15305058.2016.1216434. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF TESTING. – ISSN 1530-5058, Vol. 17, no. 2 (2017), p. 158-190. IF (2017): 0.

Solgajová, A. et al.: Personality as significant predictor of post-stroke anxiety / Andrea Solgajová et al, 2017. In: NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. – ISSN 0172-780X, Vol. 4, no. 38 (2017), p. 290-294. IF (2017): 0,754.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Romanová, M.- Sollár, T.: Identifikácia rodových rozdielov v motivácii k pohybovej aktivite u študentov stredných škôl ; recenzent: Karol Görner, Pavol Bartík, 2017. In: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác ; zostavili Jaroslav Broďáni, Ľuboslav Šiška. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2017. – ISBN 978-80-558-1179-6, S. 72-78.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Solgajová, A. a kol.: Nové trendy validácie meracích nástrojov v ošetrovateľstve; recenzent: Mária Kilíková, Lucia Dimunová, 2017. In: Ošetrovateľstvo 2020 – trendy, zmeny a budúcnosť : zborník vedeckých prác z konferencie konanej v Piešťanoch v dňoch 20.-21.4.2017. – Rožňava : VŠZaSP Sv. Alžbety, 2017. – ISBN 978-80-8132-166-5, S. 196-209.

Sollár T.- Romanová, M.  Rozdiely v motivácii k fyzickej aktivite u študentov stredných a vysokých škôl  ; recenzent: Karol Görner, Pavol Bartík, 2017. In: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác ; zostavili Jaroslav Broďáni, Ľuboslav Šiška. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2017. – ISBN 978-80-558-1179-6, S. 93-99.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Hroncová, K.- Sollár T.: Psychometric Properties of the CDSES Questionnaire (Career Decision-Making Self-Efficacy Scale) = Psychometrické vlastnosti dotazníka CDSES (Career decision-making self-efficacy scale); recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2017. In: PhD existence 2017 : psychologie v době internetu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 30. – 31.1.2017. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. – ISBN 978-80-244-5174-9, DVD, s. 194-205. I.

Hroncová, K.- Sollár, T.- Balážová, M.: Attachment to Parents as a Predictor of Adolescent ́s Career Decision-Making Difficilcies = Vzťahová väzba k rodičom ako prediktor ťažkostí v kariérovom rozhodovaní adolescentov; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2017. In: PhD existence 2017 : psychologie v době internetu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 30. – 31.1.2017. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. – ISBN 978-80-244-5174-9, DVD, s. 303-312. I.

Hudáková, M.- Sollár, T.: Construct Validity of the General Interest Structure Test (AISTR) = Konštruktový aspekt validity revidovanej verzie testu na zisťovanie štruktúry všeobecných záujmov (AISTR); recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2017. In: PhD existence 2017 : psychologie v době internetu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 30. – 31.1.2017. -. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. – ISBN 978-80-244-5174-9, DVD, s. 93-101. I.

Šišková M., Hudáková, M., Sollár T.: Psychometric Properties of the Slovak Version of the Athlete Burnout Questionneire (ABQ) = Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka The Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) ; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2017. In: PhD existence 2017 : psychologie v době internetu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 30. – 31.1.2017. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. – ISBN 978-80-244-5174-9, DVD, s. 206-211. I.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Hudáková, M.- Sollár, T.: Vzťah kariérových záujmov a štruktúry osobnosti, 2017. In: Sociální procesy a osobnost 2017 : sborník abstraktů z konference, Brno 18. – 20. 9. 2017. – Brno : AV ČR, 2017, S. 32. I.

2016

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Urbánek, T.- Marcek, V.: Investigating the effectiveness of working memory training in the context of Personality Systems Interaction theory, 2016. DOI 10.1007/s00426-015-0687-4. In: PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG. – ISSN 0340-0727, Vol. 80, no. 5 (2016), p. 877-888.

K. Czekoova-  Shaw, D. J.- Urbánek, T.- Chládek, J.- Lamos, M.- Roman, R.- Brázdil, M.: What’s the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli, 2016. DOI 10.1111/psyp.12662. In: PSYCHOPHYSIOLOGY. – ISSN 1469-8986, Vol. 53, no. 8 (2016), p. 1203-1216.Vocational

Baňasová,K.- Sollár,T.- Sollárová, E.: Identity in the Context of Values and Career Motivation; recenzent: Barbara Bucki, Eriko Suwa, 2016.
In: Psychology Applications & Developments II : Advances in Psychology and Psychological Trends Series. – Lisboa : inScience Press, 2016. – ISBN 978-989-99389-4-6, P. 116-129 [1,07 AH].

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Sollárová, E.- Sollár, T.: Coping Strategies as a Measure of Personal Integration; recenzent: Gregory T. Papanikos, Julija Stare, 2016. In: An Anthology of Social Themes. – Athens : Atiner, 2016. – ISBN 978-960-598-099-3, P. 177-186.

Sollár,T.- Turzáková J.- Romanová, M.-  Solgajová, A.: Development of Emotion Recognition Ability by Focused Observation; recenzent: Gregory T. Papanikos, Julija Stare, 2016. In: An Anthology of Social Themes. – Athens : Atiner, 2016. – ISBN 978-960-598-099-3, P. 165-176.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Sollár,T.-  Romanová, M.: Sociálna opora, rodičovská opora a radosť z pohybovej aktivity v období adolescencie; recenzent: Jaromír Sedláček, Naďa Novotná, 2016.
In: Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác ; zostavil Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1018-8, S. 38-45.

Romanová,M.- Sollár, T.: Vnímaná športová kompetencia, aktuálna norma pohybovej aktivity a radosť z pohybovej aktivity v období adolescencie; recenzent: Jaromír Sedláček, Naďa Novotná, 2016. In: Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác ; zostavil Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1018-8, S. 5-13.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Hudáková,M.- Sollár, T.: Proaktívna osobnosť ako prediktor subjektívnej spokojnosti so životom; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2016.
In: PhD existence 6. „Výzkum + /VS/ – praxe“ / Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků, Olomouc 8.-9. 2. 2016. – Olomouc : UP, 2016. – ISBN 978-80-244-4963-0, S. 174-182.

Baňasová, K.- Sollár, T.: Psychometrické vlastnosti dotazníka SIMS (The Situational Motivational Scale); recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2016. In: PhD Existence 6 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : výzkum vs. praxe. Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 8. – 9. února 2016. – Olomouc : UP, 2016. – ISBN 978-80-244-4963-0, DVD, s. 317-326.

Hroncová, K.- Sollár, T.: Vzťah potreby kognitívneho uzavretia a schopnosti dosiahnuť kognitívne uzavretiek štýlom rozhodovania = Relationship between need for cognitive closure, ability to achieve cognitive closure and decision-making styles; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2016. In: PhD Existence 6 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : výzkum vs. praxe. Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 8. – 9. února 2016 / Eva Maierová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš. – Olomouc : UP, 2016. – ISBN 978-80-244-4963-0, DVD, s. 306-315.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Hroncová,K.- Šišková,M.- Sollár,T.- Sollárová, E.: Construct Validity of Emotional and Personality Career Difficulties Scale in Slovakia; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 66-75.

Hroncová,K.- Sollár, T.: Faktorová validita Dotazníka autenticity na slovenskej vzorke; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 58-65.

Dančová,K.- Sollár, T.: Komparácia kariérnych presvedčení u žiakov stredných škôl; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 14-24.

Romanová, M.- Sollár, T.- Turzáková, J.: Validation of two Instruments Designed to Measure Values : The Portrait Value Questionnaire and Motives, Values, Preferences Inventory; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 179-186.

Hudáková, M.- Sollár, T.: Validita revidovanej verzie testu na zisťovanie štruktúry všeobecných záujmov (AISTR); recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016.
In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 76-87.

Sollár, T.-  Paulovičová, R.: Vzťah čestnosti k osobnostným faktorom päťfaktorového modelu; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 210-220.

Sollár,T.- Horehájová, J.: Vzťah osobnosti a kariérových kotiev; recenzent: Ladislav Lovaš, Eva Sollárová, 2016. In: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; editori Eva Sollárová, Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – ISBN 978-80-558-1133-8, S. 201-209.

BCI Skriptá a učebné texty
Turzáková, J.- Sollár, T.: Písanie odborného textu – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 96 s. – ISBN 978-80-558-1081-2.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy…)

Gallová I.- Sollár, T.,  Juhásová, A.: 6. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca : zborník príspevkov z konferencie, organizovanej Katedrou psychologických vied, Ústavom aplikovanej psychológie a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre 29.4.2011, Nitra : UKF, 2011. – 188 s. – ISBN 978-80-8094-936-5.

Sollárová,E.- Sollár, T.: Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 18. a 19. mája 2016 ; 1. vyd. – Nitra : UKF, 2016. – 251 s. – ISBN 978-80-558-1133-8.

2015

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Czekoova, K.- Shaw, D. J.- Janousova, E., – Urbánek, T.: It’s all in the past: temporal-context effects modulate subjective evaluations of emotional visual stimuli, regardless of presentation sequence, 2015. DOI 10.3389/fpsyg.2015.00367. In: FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. – ISSN 1664-1078, Vol. 6, art. n. 367 (2015), online, p. 367. IF (2015): 2,463.

ADM Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Solgajová, A.- Sollár, T.- Zrubcová, D.- Vörösová, G.: Predictors of preoperational anxiety in surgical patients / ,2015. ISSN 1212-4117, Vol. 17, no.4 (2015), p. 201-205.

Solgajová,A.-  Sollár, T.-  Vörösová, G.: Gender, age and proactive coping as predictors of coping in patients with limb amputation, 2015. DOI 10.1016/j.kontakt.2015.01.005.
In: Kontakt. – ISSN 1212-4117, Vol. 17, no. 1 (2015), p. 1-6.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Sollárová,E.- Zaťková, M: Stresom indukovaný rozvoj z pohľadu štýlu uvažovania a výskytu psychosomatických ochorení u nezamestnaných = Stress-related growth from the perspective of explanatory style and sychosomatic dosorders in unemployment; recenzent: Ilona Gillernová, Peter Broniš, 2015. In: Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života : sborník příspevků z konference Psychologické dny, Olomouc 20. – 22. května 2015. – Praha : MATFYZPRESS, 2015. – ISBN 978-80-7378-309-9, online, s. 340-348.

Sollár,T.- Baňasová, K.,- Sollárová, E.: Types of Vocational Identity status in population of Slovak high school students, 2015. In: InPACT 2015 : International Psychological Applications Conference and Trends. Proceedings from International Conference, Ljubljana, Slovenia 2. – 4. May 2015. – Lisbon : World Institute for Advanced Research and Science, 2015. – ISBN 978-989-99389-0-8, P. 312-314.

Baňasová, K.- Sollár, T.- Sollárová, E.: Values and Career Motivation in the context of Vocational Identity, 2015. In: InPACT 2015 : International Psychological Applications Conference and Trends. Proceedings from International Conference, Ljubljana, Slovenia 2. – 4. May 2015. – Lisbon, Portugal : World Institute for Advanced Research and Science, 2015. – ISBN 978-989-99389-0-8, P. 315-317.

Kasášová, K.- Baňasová K.- Sollár, T.: Psychometric evaluation of the career decidedness scale; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2015. In: PhD existence 2015 : sborník příspěvků z česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, která se konala 4. – 5. 2. 2015 v Olomouci. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. – ISBN 978-80-244-4694-3, CD-ROM, s. 129-138.

Baňasová, K.- Sollár, T.: Psychometric qualities of the career motivation questionnaire; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2015. In: PhD existence 2015 : sborník příspěvků z česko-slovenské psychologické konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, která se konala 4. – 5. 2. 2015 v Olomouci. – Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. – ISBN 978-80-244-4694-3, CD-ROM, s. 117-128.

Slaměník, I.: Perception of attractive partner by Czech adolescents, 2015. In: Sborník abstrakt z Xth European congress of psychology, nestránkované.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Romanová, M.- Sollár, T.: Úroveň športovej aktivity, užívanie návykových látok a radosť z pohybovej aktivity v období adolescencie a ranej dospelosti; recenzent: Aleš Sekot, Ivan Uher, 2015. In: Pohyb a kvalita života 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Nitre 17. septembra 2015 / zostavovateľ Jaroslav Broďáni ; zostavil Jaroslav Broďáni. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – ISBN 978-80-558-0847-5, S. 126-131.

Sollár, T.- Romanová, M.: Vývinové špecifiká a rodové rozdiely v radosti z pohybovej aktivity v období adolescencie a ranej dospelosti; recenzent: Aleš Sekot, Ivan Uher, 2015. In: Pohyb a kvalita života 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Nitre 17. septembra 2015 / zostavovateľ Jaroslav Broďáni ; zostavil Jaroslav Broďáni. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – ISBN 978-80-558-0847-5, S. 78-82.

BCI Skriptá a učebné texty
Romanová, M.: Základy poradenskej psychológie – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – 87 s. – ISBN 978-80-558-0766-9.

2014

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ruisel, I.: Psychológia myslenia; recenzent: Eva Sollárová, Alena Potašová. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2014. – 264 s. – ISBN 978-80-558-0742-3.

Sollár, T.: Empirická verifikácia štrukturálnych modelov psychodiagnostických nástrojov; recenzent: Tomáš Urbánek, Alojz Ritomský. – 1. vyd. – Bratislava : SAP, 2014. – 215 s. – ISBN 978-80-558-0689-1.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Sollár, T.- Turzáková, J.: Personal need for structure and control motivation: linking social cognition and interpersonal motivation, 2014. In: STUDIA PSYCHOLOGICA. – ISSN 0039-3320, Vol. 56, no. 3 (2014), p. 215-220.

Ruisel, I.: Marian Vaross in the Context of Slovak Psychology = Marián Váross v kontexte slovenskej psychológie, 2014. In: FILOZOFIA. – ISSN 0046-385X, Vol. 69, no. 2 (2014), p. 131-142.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Turzáková J.: Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale: Validation Study; recenzent: Valerie Tóthová, Slawomir M. Mazur, 2014. In: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients Measurement Tools and Findings / editor Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Krakow : Scientia, Arts, Educatio, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, P. 31-52.

Sollár,T.- Turzáková, J.: Psychometric Analysis and Synthesis of Existing Anxiety and Coping Diagnostic Methods in Nursing; recenzent: Valerie Tóthová, Slawomir M. Mazur, 2014. In: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients Measurement Tools and Findings / editor Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Krakow : Scientia, Arts, Educatio, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, P. 94-114.

Solgajová A.- Sollár, T.- Vörösová, G.: Level of Anxiety Scale 12: Validation Study; recenzent: Valerie Tóthová, Slawomir M. Mazur, 2014. In: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients Measurement Tools and Findings / editor Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Krakow : Scientia, Arts, Educatio, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, P. 7-30.

Sollárová E.- Sollár T.,- Kónya, Š.: Preoperative Anxiety of Surgical Patients; recenzent: Valerie Tóthová, Slawomir M. Mazur, 2014. In: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients Measurement Tools and Findings / editor Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Krakow : Scientia, Arts, Educatio, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, P. 52-71.

Eva Sollárová, Mária Šišková: Proactive Coping in Patients with Cardiovascular Diseases; recenzent: Tóthová, V.- Slawomir M. Mazur, 2014. In: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients Measurement Tools and Findings / editor Tomáš Sollár. – 1. vyd. – Krakow : Scientia, Arts, Educatio, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, P. 72-93.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Zelinková J. et al: An evaluation of traffic-awareness campaign videos: empathy induction is associated with brain function within superior temporal sulcusgrams, 2014. DOI 10.1186/1744-9081-10-27. In: BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS. – ISSN 1744-9081, Vol. 10, (2014), p. 1-19.

2013

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ruisel, I. : Psychológia inteligencie ; recenzent: Jozef Výrost, Jana Kordačová. – Nitra : UKF, 2013. – 315 s. – ISBN 978-80-558-0301-2.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Sollárová, E. – Sollár, T. : Person-Centered Approach : Theory and Practice in a Non-therapeutic Context, 2013. In. Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach : Springer, 2013. – ISBN 978-1-4614-7143-1, P. 177-192 [1, 09 AH].

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Turzák, T. – Turzáková, J. : Podmienky spolupráce učiteľov a rodičov rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 2013. In. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. – ISSN 1211-2720, Roč. 23, č. 4 (2013), s. 328-335.

2012

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Sollár, T. – Vanečková, Jana : Need for Closure, Ability to Achieve Closure and Monitoring-Blunting Cognitive Coping Style, 2012. In. Studia psychologica. – ISSN 0039-3320, Vol. 54, no. 2 (2012), p. 137-142.
2011

Ritomský, A. : Scaling. Basic singledimetional methods, 2011. In. Sociológia. – ISSN 0049-1225, Vol. 41, no. 1 (2011), p. 103-105.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Romanová, M. – Sollár, T. : New Approaches In the Field of Substance Use Prevention in Adolescence : Introduction to Social Norm Approach, 2011. In. Výchova ke zdraví: česko-slovenské zkušenosti = Health education: Czech-Slovak experiences : MU, 2011. – ISBN 978-80-210-5723-4, P. 21-34.

Sollárová, E. : The Facilitation of Psychologically Healthy Functioning of a Person, 2011. In. Výchova ke zdraví: česko-slovenské zkušenosti = Health education: Czech-Slovak experiences : MU, 2011. – ISBN 978-80-210-5723-4, P. 35-46.

2010

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ruisel, I.: Human knowledge in the context of cognitive psychology. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320, Vol. 52, no. 4 (2010), p. 267-284.
Sollárová, E. – Sollár, T.: Psychologically integrated person and parameters of optimal functioning / Eva Sollárová, Tomáš Sollár, 2010. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320, Vol. 52, no. 4 (2010), p. 275-282.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Romanová, M.- Sollár, T.: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok v skupine adolescentov, 2010. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574, Roč. 45, č. 1 (2010), s. 21-30.

Ulická, L.- Popelková, M.: Odpustenie a jeho vzťah ku stratégiám zvládania v kontexte medzipohlavných rozdielov, 2010. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. – ISSN 0555-5574, Roč. 45, č. 2 (2010), s. 170-184.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Romanová, M. – Sollár, T.: Application of social norms campaign in high schools. In: School and Health 21 : Papers On Health Education. – Brno : Masarykova Univerzita, 2010. – ISBN 978-80-7392-133-0, P. 241-249.

Sollár, T.: Interpersonal characteristics of managers – self-other agreement , 2010. In: School and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. – Brno : Masarykova univerzita, 2010. – ISBN 978-80-210-5259-8, P. 173-180.

Sollárová, E.- Gallová, I.: The social competence development of managers in the context of the person centered approach (PCA) , 2010. In: School and Health 21 : Health Education: Contexts and Inspiration. – Brno : Masarykova univerzita, 2010. – ISBN 978-80-210-5259-8, P. 165-172.

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Ritomský, A.- Sollár, T.: Metodologický pohľad na anatómiu dizertačnej práce . In: 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-699-9, S. 1-30.

2009

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Sollár, T. – Sollárová, E.: Proactive coping from the perspective of age, gender and education.. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 51, č. 2-3 (2009), s. 161-166.
Ruisel, I.: From experiments with cognition to the psychoregulatory concept. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 51, č. 4 (2009), s. 273-277.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Ruisel, I.: Vzťah kognitívnej psychológie a kognitívnej archeológie. In: Struny mysli: Kognice 2007.- Ostrava: Montanex, 2009.-ISBN 978-80-7225-302-9, S.31-38.
Ruisel, I.: Opodstate zakotvených kognícií.In: Kogntitivní věda dnes a zítra.- Liberec: Nakladatelství Bor, 2009.- ISBN 978-80-86807-55-3,S. 43-56.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Romanová, M. – Sollár, T.: Mispercepcia sociálnych noriem užívania návykových látok u adolescentov a jej korekcia ako nástroj podpory zdravia., 2009. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III : zborník z medzinárodného sympózia, UKF v Nitre. – ISBN 978-80-8094-554-1, S. 779-790.

Solgajová, A.- Sollár, T.: Použitie meracích nástrojov v posudzovaní geriatrických pacientov, 2009. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III : zborník z medzinárodného sympózia UKF v Nitre.- ISBN 978-80-8094-554-1, S. 868-877.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Ruisel, I.: Kognitívna psychológia vedeckého usudzovania . In: Kognice 2009 : recenzovaný sborník V. ročníku konferencie s medzinárodní účastí. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. – ISBN 978-80-7041-911-3, S. 235-245.

Ruisel, I.: Od inteligencie k múdrosti . In: Psychologické dni 2008 : Já & my a oni. XXVI. psychologické dny, Olomouc, 4. – 6. září 2008. – Brno : Masarykova univerzita, 2009. – ISBN 978-80-210-4938-3, S. 1-10.

2008

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ruisel, I.: Osobnosť a poznávanie. Bratislava : Ikar, 2008. – 256 s. – ISBN 978-80-551-1599-3

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Sollár, T.: Need for structure from a theoretical and methodological perspective. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 50, č. 3 (2008), s. 277-289.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Sollárová, E.: Socializace. In: Sociální psychologie. – Praha: Grada, 2008. – ISBN 978-80-247-1428-8. – s. 49-64.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Sollárová, E.: Optimálne fungovanie osobnosti ako pojem a téma terapie zameranej na klienta : aplikácia prístupu zameraného na človeka pre rozvojové tréningy. In: Myslenie – osobnosť – múdrosť. – Bratislava: SAV, 2008. – ISBN 978-80-88910-25-1. – s. 237-252.

Ruisel, I.: Historické prístupy k poznávaniu. In: Myslenie – osobnosť – múdrosť. – Bratislava: SAV, 2008. – ISBN 978-80-88910-25-1. – s. 8-30.

2007

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Sollár, T. – Belovičová, Z.: Assessment of objectivity of Bloch´s projective multidimensional drawing test. In: Československá psychologie. – ISSN 0009-062X. – Vol. 51, no. 6 (2007), p. 610-621.
Ruisel, I.: Some current trends in research of intelligence. In: Československá psychologie, Supplement LI. – ISSN 0009-062X. – Č. 51 (2007), s. 99-108.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Čavojová, V. – Sollár, T.: The curiosity and exploration inventory: structure and reliability. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 49, č.1 (2007), s. 89-100.

AFC Vedecké práce v zahraničných zborníkoch z konferencií
Sollárová, E. – Sollár, T.: The Potential of Empathy in Supporting Healthy Relationships. In: School and Health 21 (2). – Brno: Masarykova Univerzita, 2007. – ISBN 80-210-4374-9. – s. 291-296.

2006

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Rosinský, R. – Verešová, M. – Rusnáková, J. – Sollár, T. – Mikušková, E.: Amare Roma, špecifiká práce v rómskych komunitách. – Nitra : UKF, 2006. – 264 s. – ISBN 80-8050-990-5

Ruisel, I.: Múdrosť – inteligencia – osobnosť. – Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, 2006. – 169 s. – ISBN 80-88910-19-6

Ruisel, I.: Úvahy o inteligencii a osobnosti. – Bratislava : SAV, 2006. – 200 s. – ISBN 80-88910-20-X

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ruisel, I.: About the effect of rational, dialectical and critical thinking on wisdom. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 48, č. 2 (2006) s. 81-93.

Ruisel, I.: Is prudence a bridge between intelligence and personality? In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 48, č. 3 (2006) s. 197-205.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Sollárová, E.: Person-centred education its potential in the Growth of a person (teacher and learner). In: School and Health 21. – Brno: Paido, Nakladatelství MU, 2006. – ISBN 80-210-4071-8. – (2006), s.281-288.

Verešová, M. – Sollár, T.: Mediation changes of attitude toward drugs in efficient prevention of drug addiction in college environment. In: School and Health 21. – Brno: Masarykova univerzita, 2006. – ISBN ISBN 80-210-4071-8. – S. 1033-1043.

2005

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Sollárová, E.: Aplikácie PCA (prístupu zameraného na človeka) v poradenstve a v organizácii. – Bratislava : Ikar, 2005. – 200 s. – ISBN 80-551-0961-3

Ruisel, I.: Múdrosť v zrkadle vekov. – Bratislava : Ikar, 2005. – 296 s. – ISBN 805511059X

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ruisel, I.: Wisdom’s role in interaction of affects and cognition. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 47, č. 4 (2005), s. 277-290.

Ruisel, I.: Wisdom’s role in interaction of affects and cognition. In: Studia psychologica. – ISSN 0039-3320. – Roč. 47 (2005), s. 277-290.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Sollárová, E.: Metodologický prínos Carla R. Rogersa pre rozvoj výskumu psychoterapie. In: Metódy empirickej psychológie 1. – Nitra: FSVaZ UKF, 2005. – ISBN 80-8094-020-7. – (2005), s.141-160.

Sollár, T.: Aplikácia zhlukovej analýzy vo výskume potreby kognitívnej štruktúry. In: Metódy empirickej psychológie I. – Nitra: FSVaZ UKF, 2005. – ISBN 80-8094-020-7. – (2005), s.109-127.

Ruisel, I.: Využitie lexikálnej hypotézy pri analýze osobnosti. In: Metódy empirickej psychológie I. – Nitra: FSVaZ UKF, 2005. – ISBN 80-8094-020-7. – (2005), s.1-10.

2004

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Verešová, M.: Mediátory užívania drog : Cesta k efektívnej prevencii drogových závislostí. – Nitra : UKF, 2004. – 394 s. – ISBN 80-8050-767-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Sollár, T.: Sémantický diferenciál. In: Metódy sociálnopsychologickej praxe. – Bratislava: Ikar, 2004. – ISBN 80-551-0765-3. – S. 52-67.

Sollárová, E.: Metódy posudzovania tvorivosti. In: Metódy sociálnopsychologickej praxe. – Bratislava: Ikar, 2004. – ISBN 80-551-0765-3. – (2004), s.136-154.

Verešová, M.: Postojové škály. In: Metódy sociálnopsychologického výskumu. – Bratislava: Ikar, 2004. – ISBN 80-551-0765-3. – (2004), s.25-33.

Verešová, M.: Východiská k výskumu a meraniu postojov. In: Metódy sociálnopsychologického výskumu. – Bratislava: Ikar, 2004. – ISBN 80-551-0765-3. – (2004), s.34-52.

2003

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Daniel, J.: Prehľad všeobecnej psychológie. – Nitra : Enigma, 2003. – ISBN 80-89132-05-7
Popelková, M. – Sollárová, E. – Zaťková, M. (Eds.): Intervenčné programy v príprave pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

2002

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Sollár, T. – Ritomský, A.: Aplikácie štatistiky v sociálnom výskume. – Nitra : UKF, 2002. – 155 s. – ISBN 80-8050-508-2
Sollárová, E. – Kusin, V.: Ľudská tvorivosť (filozofické, psychologické a sociálne otázky). – Nitra : UKF, 2002. – 203 s. – ISBN 80-8050-585-3