APVV-0532-10: Psychometrická analýza a syntéza existujúcich nástrojov na diagnostikovanie úzkosti a zvládania záťaže v ošetrovateľstve


Doba riešenia: 05/2011-10/2014

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.

Riešitelia: PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc., Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.,               PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD., PhDr. Ľubor Pilárik, PhD., PhDr. Margita Drienovská, PhD., Mgr. Jana Turzáková, PhD.

Anotácia projektu: Výskumný projekt vytvára konceptuálny teoreticko-metodologický rámec pre psychometrickú   analýzu  psychologických   premenných     v ošetrovateľskej diagnostike. V rámci psychometrických prístupov budú použité tradičné postupy (klasická teória testov) ako aj novšie trendy (teória odpovede na položku) v zmysle aktuálneho odporúčaného modelu recenzie testov EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations). Vybrané meracie nástroje psychologickej diagnostiky úzkosti a zvládania záťaže budú aplikované na hodnotenie psychometrickej kvality štandardizovaných posudzovacích škál ošetrovateľskej diagnostiky psychologických premenných troch domén klasifikačného systému NANDA-International na vzorke 500 pacientov s tromi typmi medicínskych diagnóz. Realizáciou výskumných štúdií zameraných na skúmanie validity, reliability a položkovej analýzy meracích nástrojov ošetrovateľskej diagnostiky psychologických premenných projekt hodnotí psychometrickú kvalitu ošetrovateľskej diagnostiky. Výsledkom bude zhodnotenie kvality vybraných nástrojov a priamy transfer zistení do vzdelávania budúcich psychológov, budúcich sestier a sestier v ošetrovateľskej praxi.

Najvýznamnejšie publikácie zhrňujúce výsledky projektu
1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: Gabriela Vörösová et al.: Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada (in press).
2. AAA Vedeck é monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: Sollár, Tomáš et al., Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings – Krakow: Scientia, 2014. – ISBN 978-83-60837-84-9, 120p.
3. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: Tomáš Urbánek, Tomáš Sollár: Psychometrické analýzy škál na meranie úzkosti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2014 – ISBN 978-80-558-0724-9, P. 85.
4. ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: Andrea Solgajová, Tomáš Sollár, Gabriela Vörösová: Pohlavie, vek a proaktívne zvládanie ako prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. In Kontakt, ISSN 1804-7122.
5. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: Jana Turzáková, Tomáš Sollár, Gabriela Vörösová: Aspekty validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u pacientov; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2013. In: PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech, konaná v Olomouci 20.- 21.5.2013. – Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. – ISBN 978-80-244-3778-1, S. 54-61.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu:
V rámci riešenia projektu boli dosiahnuté nasledujúce výsledky:
• Vypracovaný konceptuálny rámec s kombináciou metodológie psychológie a ošetrovateľstva ako východisko pre výskum v oblasti psychometrie všeobecne aj v oblasti validizácie meracích nástrojov, resp. ošetrovateľských diagnóz.
• Zhodnotené psychometrické vlastnosti meracích nástrojov na posudzovanie úzkosti a zvládania záťaže pacientov. Hodnotenie prebiehalo na základe analýzy a syntézy dát získaných pomocou rôznych typov meracích nástrojov (sebavýpoveďové dotazníky, posudzovacie škály, textové dáta) a rôznych typov dát (pacient ako zdroj informácie o svojom prežívaní, pacientovo prežívanie posudzované sestrou a psychológom). V priebehu celého obdobia riešenia sa výskumu zúčastnilo 940 pacientov z rôznych úsekov zdravotnej starostlivosti, ktorí boli skúmaní v situácii reálnej záťaže súvisiacej                    s hospitalizáciou.
• Pripravené dotazníky a škály pre použitie v klinickej praxi aj vo výskume sú výsledkom procesu prekladu, adaptácie a overenia psychometrických vlastností meracích nástrojov z hľadiska tradičných aj novších štatistických prístupov (analýza diagnostickej presnosti ako ukazovateľ kriteriálnej validity, konštruktová validita; vnútorná konzistencia a zhoda medzi posudzovateľmi ako ukazovatele reliability, diskriminačná analýza, teória odpovede na položku), s odporučením validných, realibilných a užitočných nástrojov v zmysle evidencebased assessment.
• Odborná verejnosť informovaná o klasifikačných systémoch v ošetrovateľstve a o kvalitnej ošetrovateľskej diagnostike psychologických premenných úzkosť a zvládanie záťaže.

Within the project duration the following results were achieved:
• Conceptual framework developed with a combination of psychological and nursing methodology as a basis for research in psychometrics generally and in the validation research of measurement tools and nursing diagnoses.
• Evaluated psychometric properties of measurement tools for assessment of anxiety and coping in patients. Evaluation was carried out on the basis of analysis and synthesis of data obtained using different types of measurement instruments (self-report questionnaires, rating scales, text data) and different types of data (patient as a source of information on his/her experience, patient´s experience assessed by nurse and psychologist). 940 patients from various healthcare settings experiencing the threatening situation of hospitalization have participated throughout the whole period of research project.
• Validated questionnaires and scales ready for use in clinical practice and research are the result of the process of translation, adaptation, validation and evaluation of psychometric properties from both traditional and more recent statistical approaches (analysis of diagnostic accuracy as an indicator of the criterion validity, construct validity, internal consistency and interrater agreement as indicators of reliability, discriminant analysis, item response theory), with the recommendation of valid, reliable and useful tools in terms of evidence-based assessment.
• Professional community was informed about the classification systems in nursing and quality of nursing assessment of psychological variables anxiety and coping.

APVV-20-049105: Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie rómskych detí


Doba riešenia: 05/2006-04/2009

Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie

Spoluriešiteľská organizácia: Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Riešitelia: Prof.PhDr. Iveta Radičová, PhD., Doc.PhDr. Alojz Ritomský, CSc., Doc. PaedDr. Marcela Veršová, PhD., Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., PhDr. Tomáš Sollár, PhD., PhDr. Jana Kordačová, CSc., PaedDr. Vladimír Klein, PhD., PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD., PaedDr. Klaudia Danišková, PhD., Mgr. Martina Romanová, Mgr. Zuzana Belovičová, Mgr. Ivan Brezina, Mgr. Jurina Rusnáková, Mgr. Eva Mikušková

Anotácia projektu: V súčasných snahách výskumníkov a praktikov v práci s rómskymi deťmi dominuje hľadanie efektívnych foriem ich integrácie pre školské prostredie, resp. vzdelávanie. Nevyužitý potenciál vidíme v skúmaní kultúrnej podmienenosti akademickej a praktickej inteligencie, ktorých poznanie a zakomponovanie do diagnostiky a vzdelávania môže prispieť k reálnemu zachyteniu a rozvíjaniu schopnostného potenciálu rómskych detí. S týmto cieľom je zámerom projektu skúmať praktickú inteligenciu rómskych detí školského veku, vytvoriť nástroj na jej meranie a rozvoj v podmienkach školského vzdelávania, ako aj overiť dynamickým testovaním akademickej inteligencie skryté schopnosti rómskych detí učiť sa.

Ciele projektu:
– porozumieť praktickej inteligencii rómskych detí školského veku, vytvoriť metodiku na jej meranie, vypracovať a overiť postupy, ako ju v podmienkach vzdelávacích stratégií (kuríkul a metodických postupov) zúročiť v prospech adaptácie a vzdelávacích výsledkov rómskych detí;
– verifikovať vytvorenú metodiku a spracovať ju ako diagnostický nástroj identifikujúci praktickú inteligenciu rómskych detí pre použitie v poradenstve;
– vytvoriť testy akademickej inteligencie zohľadňujúce kultúrny kontext populácie rómskych detí (v SR) a overiť dynamickým testovaním ich potenciál identifikovať mentálne schopnosti rómskych detí a schopnosť učiť sa;
– zohľadnením kultúrneho kontextu zložiek akademickej a praktickej inteligencie rómskych detí efektívne využiť silné a vlastnou komunitou cenené stránky pre zlepšenie ich školského výkonu.

Aplikácie zistení výskumu: Absenciu vedomosti o chápaní inteligencie a úspechu v živote v rómskej populácii chce riešiť projekt jej mapovaním a konštruovaním metodiky na jej posúdenie (na vekovej kategórii rómskych detí školského veku). Neprítomnosť adekvátneho meracieho prostriedku inteligencie (ako schopnosti adaptácie a učenia sa) pre rómsku populáciu detí školského veku ašpiruje projekt riešiť vytvorením testov merania mentálnych schopností rómskych detí, ktoré zohľadnia kultúrny kontext rómskej populácie. Prílišné spoliehanie sa na statické testovanie a jeho výsledky, čo má za následok hodnotenie žiakov podľa ich momentálneho výkonu v testoch, ktoré zachytávajú prevažne akademické vedomosti a zručnosti chce projekt kompenzovať overením dynamického testovania mentálnych schopností rómskych detí a návrhom využitia kritéria učenia sa na základe úspešnosti v dynamickom testovaní.
Uvedené zistenia budú premietnuté do návrhu obsahu a metodiky vzdelávania rómskych detí v školských podmienkach, ktoré bude experimentálne overené na vybranom učebnom celku.

Zhodnotenie inovatívnosti a originality prístupu: V podmienkach Slovenska bude prístup nadväzovať na trend koncipovania inteligenčných testov zohľadňujúcich kultúrny kontext, pričom bude prvýkrát ako teoretické východisko použitá koncepcia triarchickej inteligencie R. Sternberga posilňujúca úlohu identifikácie a rozvoja praktickej inteligencie. Výskum využije poskytnuté know-how a supervíziu expertov centra PACE, Yale, USA pri aplikácii metodologických postupov a zistení kultúrne podmienenej inteligencie minoritných kultúr na podmienky slovenskej rómskej populácie detí s cieľom vytvoriť metodiku identifikujúcu úroveň praktickej inteligencie rómskych detí. Za jedinečný možno považovať pokus identifikovať potenciál rómskych detí učiť sa metódou dynamického testovania mentálnych schopností s cieľom vytvoriť relevantnú sadu testov a kritérium úspešnosti. Uvedené prístupy, zistenia a skúsenosti budú aplikované do vzdelávania v podobe experimentálneho overenia ich účinnosti a spracované do podoby obsahových a metodických návrhov, čím projekt prispeje k hľadaniu efektívnych podôb vzdelávania rómskych detí v podmienkach školy.

Harmonogram riešenia projektu.
1. etapa 05/2006-12/2006: Teoretická a metodologická príprava, terénny zber dát k praktickej inteligencii rómskych detí, vytvorenie metodiky.
2. etapa 01/2007-11/2007: Validizácia nástroja merajúceho praktickú inteligenciu, vytvorenie testu mentálnych schopností a dynamické testovanie.
3. etapa 12/2007-12/2008: Návrh a overenie metodiky vyučovania praktickej inteligencie Rómskych detí.
4. etapa 09/2008-05/2009: Zverejnenie výsledkov.