ÚAPs vznikol v r. 2001 ako dôsledok organizačných zmien spojených s kreovaním Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, vyčlenením z pôvodnej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UKF. Tým sa etablovalo pracovisko zamerané na vedecko-výskumnú  a metodologickú činnosť. Tieto ciele sa od obdobia vzniku pracoviska realizovali pod garanciou prof. PhDr. Jozefa Daniela, DrSc. ako prvého vedúceho pracoviska, renomovanej osobnosti slovenskej psychológie v oblasti metodológie a výskumu vôbec, dlhoročného vedeckého pracovníka a vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie  Slovenskej  akadémie  vied v Bratislave.   Od   októbra  2004  pracovisko  viedla  prof. PhDr. Eva Sollárová,  CSc.,  ktorú následne vystriedal prof. PhDr. Imrich Ruisel,  DrSc. Od marca 2015 viedol pracovisko prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. V súčasnosti vedie ÚAPs PaedDr. Martina Romanová, PhD. 

 

                                                    

prof. PhDr. Jozef Daniel, DrSc.                    prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.                                  prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.                                      PaedDr. Martina Romanová, PhD.